• Jaké osobní údaje a za jakým účelem provozovatel systému PravyDiplom.cz zpracovává?
  Systém PravyDiplom.cz umožňuje vysoké škole zpracovávat data absolventů za účelem ověření pravosti diplomu a kopíruje tak službu vykonávanou studijními odděleními vysoké školy. Povinností vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen "ZVŠ), v platném znění, je vést v matrice studentů informace o číslu diplomu a dodatku diplomu (§ 88 odst. 3 písm. h ZVŠ). Podle § 88 odst. 5 ZVŠ vysoká škola sdělí tomu, kdo osvědčí právní zájem, údaj z matriky studentů.

  Provozovatelem je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
  Správcem dat je vysoká škola dle seznamu https://pravydiplom.cz/

  Informace o diplomu nejsou veřejně dostupné. Do systému je nutné zadat informace uvedené na diplomu (číslo diplomu, jméno, příjmení), což znamená, že osoba, která zná a vepíše informace z diplomu do systému https://pravydiplom.cz/ , je buď absolventem s diplomem, nebo osobou, které absolvent informace sdělil. Tuto službu využívají budoucí zaměstnavatelé při přijímacím řízení nového uchazeče/zaměstnance o zaměstnání. Tomu, kdo neosvědčí právní zájem, by absolvent neměl informace ze svého diplomu sdělovat.
 • Může tedy tyto osobní údaje provozovatel systému PravyDiplom.cz a za jakých podmínek zpracovávat?
  Uvedené osobní údaje může provozovatel systému PravyDiplom.cz zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů, protože se jedná o oprávněný zájem správce dat, kterým je vysoká škola. Provozovatel systému PravyDiplom.cz a zpracovatel dat zpracovává tyto údaje na základě dvoustranné smlouvy v souladu se zákonnými podmínkami o ochraně osobních údajů. Správce dat, vysoká škola, si v systému PravyDiplom.cz zpracovává údaje sama a v souladu se zákonem o vysokých školách.
 • Jakým způsobem zajišťuje provozovatel PravyDiplom.cz ochranu OÚ?
  Provozovatel systému plní veškeré povinnosti vyplývající z legislativy kladené na zpracovatele dat a zajišťuje maximální technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů. Disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
 • Komu provozovatel systému PravyDiplom.cz osobní údaje poskytuje?
  Poskytovatel není oprávněn předat data zadavatele vložená do systému žádné třetí straně s výjimkou případu, kdy informační povinnost plyne z obecně závazných předpisů.
 • Kam se může obrátit subjekt OÚ pro další informace s ohledem na zpracování OÚ?
  Subjekt údajů může požádat správce dat, kterým je v tomto případě vysoká škola vkládající jeho osobní údaje do systému PravyDiplom.cz o podrobné informace, jaké údaje jsou v systému PravyDiplom.cz o subjektu údajů vedeny.
 • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

  Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

  • křestní jméno, příjmení; fakulta studia; rok absolvování; tituly; název studijního programu; název studijního oboru; název kvalifikační práce; odkaz do databáze kvalifikačních prací
   Správce nebo společní správci Škola administrující studium dle seznamu na https://pravydiplom.cz/.
   Zpracovatel MU
   Organizační jednotka odpovědnosti CVT FI
   Jméno softwarového systému Pravý diplom
   Komponenta softwarového systému Ověřování pravosti diplomu.
   Kategorie osobních údajů křestní jméno, příjmení; fakulta studia; rok absolvování; tituly; název studijního programu; název studijního oboru; název kvalifikační práce; odkaz do databáze kvalifikačních prací
   Kategorie subjektů údajů absolventi
   Příjemce nebo kategorie příjemců Ověření diplomu je dostupné na adrese PravyDiplom.cz tomu, kdo zná číslo diplomu.
   Účely zpracování Ověřování pravosti diplomu absolventa vysoké školy na adrese PravyDiplom.cz po zadání čísla diplomu.
   Právní základ pro zpracování Zpracování na základě Zákona o vysokých školách a poskytnutí informací z matriky studia dle § 88.
   Oprávněné zájmy správce Naplnění povinností správce dle Zákona o vysokých školách.
   Záměr předat osobní údaje Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
   Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Osobní údaje se ukládají bez omezení.
   Právo na přístup k osobním údajům Subjektu údajů jsou v systému PravyDiplom.cz dostupné veškeré o něm evidované osobní údaje po zadání jeho čísla diplomu.
   Právo na opravu osobních údajů Lze požadovat opravu zpracovávaných údajů u správce dle seznamu https://pravydiplom.cz/.
   Právo na výmaz osobních údajů Subjekt údajů má právo požádat o výmaz osobních údajů u správce dle seznamu https://pravydiplom.cz/.
   Právo na omezení zpracování osobních údajů Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů u správce dle seznamu https://pravydiplom.cz/.
   Právo vznést námitku proti zpracování Subjekt údajů má právo vznést u správce námitku proti zpracování dle seznamu https://pravydiplom.cz/.
   Právo na přenositelnost osobních údajů Zpracovávaný objem osobních údajů je natolik marginální, že implementace přenositelnosti postrádá smysl.
   Právo odvolat souhlas Zpracování není založeno na udělení souhlasu, proto souhlas nelze odvolat.
   Právo podat stížnost Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   Povinnost poskytnout osobní údaje Osobní údaje neposkytuje subjekt údajů.
   Informace o zdroji osobních údajů Zdrojem osobních dat je informační systém správce dle seznamu na https://pravydiplom.cz/.
   Dochází k automatizovanému rozhodování Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě popisovaných osobních údajů.
   Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je popsáno v těchto záznamech o činnostech zpracování.
   Popis opatření Osobní údaje subjektů jsou uloženy v zabezpečené databázi systému PravyDiplom.cz. Přístup k údajům je monitorován a je zabráněno hromadnému strojovému stahování, resp. hádání čísel diplomů.